|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Loģistikas darbinieks

Piešķiramā kvalifikācija - Loģistikas darbinieks


Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos. 

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences: 

1.      Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.
2.      Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.
3.      Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.
4.      Izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā.

5.      Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos.
6.      Uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski formulēt domu un dot norādījumus kravas nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam.
7.      Īstenot lietišķo komunikāciju ar atļauju piešķiršanas, licencēšanas un sertificēšanas institūcijām, sniegt nepieciešamo informāciju.

8.      Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.
9.      Lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas un aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammas darba uzdevumu veikšanai, kā arī rēķinu, citu dokumentu, atskaišu un pārskatu sagatavošanai.
10.  Sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju, un risināt kravu apdrošināšanas jautājumus.

11.  Veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.).
12.  Izvērtēt transportēšanas procesa norises datus, izdarīt secinājumus.
13.  Strādāt patstāvīgi, noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārā secībā un atbilstoši rīkoties, noteikt un ievērot laika normas un termiņus.

14.  Izprast un pareizi piemērot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu.
15.  Uzkrāt, sistematizēt un apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot un iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus to iegrāmatošanai.
16.  Risināt nestandarta situācijas un veikt darba uzdevumus paaugstināta stresa situācijās.

17.  Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un divās svešvalodās, t.sk. izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.
18.  Noteikt darbavietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties.
19.  Darba procesā izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus un sniegt pirmo palīdzību.

20.  Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
21.  Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas un profesionālās saskarsmes pamatprincipus.
22.  Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

23.  Pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.
24.  Strādāt individuāli un komandā, atbildēt par sava darba rezultātu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

Obligāts
Obligāts
Obligāts

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 2 gadistudiju maksa – 165,00 euro/ mēnesī.
- klātienē - sestdienā, no 9:00 līdz 16:00, 2 gadistudiju maksa – 165,00 euro/mēnesī. 
Kopējās izmaksas – 1440,00 euro/gadā. 
Vācu valoda (ja absolvents vēlas strādāt Vācijā) - 60,00 euro mēnešī. 

Ziemas uzņemšanas. 
Mācību sākums: 2024. gada februāris. 

Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju.  kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.
Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Ja absolvents vēlas strādāt Vācijā, viņam ir jānokārto eksāmens Gētes institūtā Rīgā un jāsaņem sertifikāts par vācu valodas zināšanām atbilstoši B1 līmenim.


Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.
Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

​Prakses laikā Vācijā uzņēmums katru mēnesi maksā stipendiju līdz 1000.00€.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​


  • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);

  • ​fox-COURIER GmbH Leipzig;

  • ​PortGround GmbH;

  • Network Logistics Leipzig-Halle e.V.

Vairāk par profesiju (vācu valodā)

STUDIJU KREDĪTS​
​​Plāno kļūt par studentu? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.