|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Elektrotehniķis 

Piešķiramā kvalifikācija - Elektrotehniķis

Profesionālās izglītības programmas mērķi - izglītības procesā sagatavot elektrotehniķi, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.
​ 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un iegūt prasmes:
· Lasīt un izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas un materiālu specifikācijas, lai sagatavotos elektrotehniķa darba uzdevuma izpildei, patstāvīgi veikt darba vietas un uzdevuma analīzi.
·   Saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši darba uzdevumam un izvērtētajai informācijai.
· Projektēt vienkāršas principiālās elektrotehniskās shēmas, izmantojot elektroiekārtu shēmu analogus, precīzi un uzmanīgi izstrādāt elektroietaišu montāžas shēmu atbilstoši principiālajai shēmai.
· Izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus materiālus, darbarīkus un instrumentus.
·  Veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus.
·  Precīzi veikt elektriskos un citus mērījumus ar atbilstošiem mērinstrumentiem.
· Regulēt un pārbaudīt elektroiekārtas, nepieciešamības gadījumā lietojot datortehnoloģijas.
·  Veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos defektus elektroiekārtās, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus, veikt darbus elektroiekārtu darbspēju uzturēšanai un darbmūža pagarināšanai.
·   Patstāvīgi izstrādāt un saskaņot darba grafiku darba pienākumu veikšanai.
·  Sazināties ar darba procesā iesaistītajiem speciālistiem, sadarboties ar tiešo darba vadītāju, mērķtiecīgi organizēt savu un sev pakļautā elektrotehniskā personāla darbu, sagatavot elektrotehnisko personālu veicamajam darbam.
·  Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
·  Izveidot elektrotehnisko darbu tāmi.
· Izveidot un uzturēt materiāltehnisko bāzi elektrotehnisko un ekspluatācijas darbu veikšanai.
·  Noformēt un uzturēt elektrotehnisko dokumentāciju.
· Novērtēt un novērst riskus elektrotehnisko darbu veikšanas procesā, veikt elektrotehniskos darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, lietojot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, sniegt pirmo palīdzību.
· Atrast, izvērtēt un radoši lietot elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas gaitā iegūto informāciju.
·  Uzraudzīt sev pakļauto elektrotehnisko personālu un darba vietu drošai darba veikšanai, novērtēt paveikto darbu un sniegt priekšlikumus par darba gaitu elektroiekārtās, lietojot nepieciešamās tehnoloģijas.
·   Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
·   Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Apmācības notiek:
- klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 2 gadi, studiju maksa – 225,00 euro mēnesī.
klātienē - sestdienā, no 9:00 līdz 16:00, 2 gadistudiju maksa – 225,00 euro mēnesī. 
Kursa kopējās izmaksas – 4500,00 euro. 
Vācu valoda (ja absolvents vēlas strādāt Vācijā) - 60,00 euro mēnešī. 


Mācību sākums: 2023. gada oktobris. ​

​Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju. 
Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Ja absolvents vēlas strādāt Vācijā, viņam ir jānokārto eksāmens Gētes institūtā Rīgā un jāsaņem sertifikāts par vācu valodas zināšanām atbilstoši B1 līmenim.


Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas Profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija caur kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Elektrotehniķis

Obligāts
Obligāts
Obligāts

STUDIJU KREDĪTS​
​​PLĀNO KĻŪT PAR STUDENTU? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.