|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

ELEKTRONIKAS MONTĒTĀJS  


Elektronikas montētājs kvalificēta speciālista uzraudzībā veic atsevišķu iekārtu mezglu vai iekārtu montāžu no gatavām komponentēm. Atbilstoši instrukcijai uzstāda un konfigurē vienkāršas elektronikas iekārtas.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.      Precīzi lasīt un izprast darba uzdevumu un instrukciju, izmantojot specifiskas lietojumprogrammas.

2.      Precīzi veikt darbu, ievērojot elektromontāžas rasējumus un shēmas.

3.      Atpazīt un patstāvīgi sagatavot materiālus elektronisko iekārtu izgatavošanai.

4.      Pielietot ESD palīglīdzekļus un materiālus, izmantojot drošus darba paņēmienus.

5.      Atbilstoši darba uzdevumam izvēlēties aprīkojumu, iekārtas un instrumentus, pieslēgt aprīkojumu un iekārtas.

6.      Lietot aktuālās tehnoloģijas un aprīkojumu elektronisko iekārtu izgatavošanas procesā.

7.      Precīzi veikt lodēšanas un mehāniskos darbus.

8.      Veikt dažādus darbus, t.sk. līmēšanas, lakošanas, iekapsulēšanas darbus atbilstoši instrukcijai.

9.      Pārbaudīt un lietot darba aizsardzības prasībām atbilstošas iekārtas un instrumentus.

10.  Precīzi veikt uzdotos remontdarbus, ievērojot darba instrukcijas prasības.

11.  Atbildīgi veikt elektronisko iekārtu apkopes darbus un novērst neatbilstības.

12.  Pārbaudīt iekārtu un instrumentu atbilstību darba aizsardzības prasībām.

13.  Ievērot organizācijas iekšējās kārtības noteikumus un amata aprakstu.

14.  Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

15.  Izprast un ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot sev, apkārtējiem un videi.

16.  Ievērot ergonomikas prasības.

17.  Ievērot vides aizsardzības prasības.

18.  Sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli, risinot darba uzdevumus.

19.  Izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā.

20.  Sazināties vismaz vienā svešvalodā.

21.  Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai Vizuāli novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu tehnisko stāvokli, iespējamos riskus un gatavību darbam.

Mācības notiek Latvijā, mācību ilgums 1,5 gadi. 
Lai pieteiktos mācībām ir nepieciešama pamatizglītība vai profesionālā izglītība. 

Apmācības notiek:
klātienē (dienas forma) - darba dienās, 2 reizes nedēļā; 1.5 gadistudiju maksa –195,00 euro mēnesī; 
klātienē - sestdienā no 9:00 līdz 16:00, 1.5 gadi, studiju maksa – 195,00 euro mēnesī.

Vācu valoda (ja absolvents vēlas strādāt Vācijā) - 60,00 euro mēnešī

Kursa kopējās izmaksas – 2925,00 euro. 

​Mācību sākums: 2023. gada oktobris. 

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju, kā arī Gētes Institūta sertifikāts, kas apliecina vācu valodas prasmes B1 līmenī.

Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

ELEKTRONIKAS MONTĒTĀJS

Obligāts
Obligāts
Obligāts