|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Piešķiramā kvalifikācija - Programmēšanas tehniķis


Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.
Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai
kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants.


Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences: 

 1. Lasīt un izprast programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā.
 2. Iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļas uzbūvi un novērtēt darba apjomu.
 3. Izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi.
 4. Lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienību testēšanu.
 5. Izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas).
 6. Īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus.
 7. Veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā.
 8. Sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi.
 9. Uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt.
 10. Analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai.
 11. Noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 12. Sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūras izstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus.
 13. Izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas un komunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus.
 14. Strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas.
 15. Organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību.
 16. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju.

 Mācību priekšmeta nosaukums:

PAMATDAĻA

 1. EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 2. EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 3. Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 
 4. Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei 
 5. Datorsistēmas un datortīkli
 6. Sistēmu programmēšana
 7. Datu bāzu programmēšana
 8. Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
 9. Programmēšanas tehnoloģijas
 10. Matemātikas speciālās nodaļas
 11. EIKT drošības politika


Mūžizglītības kompetenču modulis

 1. Sabiedrības un cilvēka drošība 
 2. Iniciatīva un uzņēmējdarbība


MAINĪGĀ DAĻA

 1. Lietotnes programmēšana
 2. Datorspēļu programmēšana
 3. Specifiskas programmēšanas vides
 4. EIKT produktu izstrāde​

Apmācības notiek:
- klātienē - darba dienās, 2-3 reizes nedēļā; 2 gadistudiju maksa – 195,00 euro mēnesī.
- klātienē - sestdienā, no 9:00 līdz 16:00, 2 gadi, studiju maksa – 195,00 euro mēnesī. 
Kursa kopējās izmaksas – 1750,00 euro/gadā. 

Vācu valoda (ja absolvents vēlas strādāt Vācijā) - 60,00 euro mēnešī. 


Ziemas uzņemšanas. 
Mācību sākums: 2024. gada janvāris. 

​Pēc mācību pabeigšanas un eksāmenu nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts par iegūto profesionālo kvalifikāciju. 
Saņemtā kvalifikācija ļauj absolventam nekavējoties sākt darbu Latvijā.

Ja absolvents vēlas strādāt Vācijā, viņam ir jānokārto eksāmens Gētes institūtā Rīgā un jāsaņem sertifikāts par vācu valodas zināšanām atbilstoši B1 līmenim.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Taču, lai iegūtu darbu Vācijā, vienu gadu jāapmeklē praktiskās mācības uzņēmumā Vācijā.
Prakses laikā Vācijā uzņēmums katru mēnesi maksā stipendiju līdz 1000.00€.

Prakses vietu un darbu Vācijā nodrošina mūsu sadarbības partneri:​​

 • Saksijas IQ tīkls - Vācijas valsts programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ);
 • IT Vista Personalberat​ung GmbH
 • ​Cluster IT Mitteldeutschland e.V.
Akreditācijas derīguma termiņš līdz 09.06.2025

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Obligāts
Obligāts
Obligāts

STUDIJU KREDĪTS​
​​PLĀNO KĻŪT PAR STUDENTU? 

​Tad studiju maksa arī Tev noteikti ir aktuāls jautājums. Ja lauzi galvu, kur ņemt naudu studiju maksas segšanai, tad SEB banka Tev piedāvā Studiju kredītu.