|
Latviešu
Valoda: Latviešu
|
​​

APSTIPRINU

SIA “DRMC” valdes loceklis

Aleksandrs Uļjaņenko

 Rīga, 2022.gada 1.septembris

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi

Rīgā

2022.gada 1.septembris                                                                                                                                                                                                                                                 Nr. 4-02-9                         

 

Izglītības programmas īstenošanas nosacījumi 

1.      Vispārīgie noteikumi 

1. Izglītības programmu īstenošanas nosacījumi (turpmāk – Nosacījumi) nosaka kārtību, kādā īsteno izglītības programmas izglītojamajiem (turpmāk – Apmācība).

2.           Izglītības iestāde īsteno Apmācību atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

2.1.        Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums;

2.2.        Izglītības likums;

2.3.        Profesionālās izglītības likums;

2.4.    SIA "DRMC" iekšējās kārtības noteikumi;

2.5.        citi spēkā esošie normatīvie akti.

3. Izglītības iestādei ir saistošas visas normatīvā regulējuma izmaiņas, kas attiecas uz Apmācības īstenošanu visā Apmācības īstenošanas laikā.

 

2.      Apmācības īstenošanas kārtība 

4. Izglītības iestāde uzsāk Apmācību Līgumā noradītajā laikā. Apmācību īsteno grupā, kurā ir ne vairāk kā 25 izglītojamie.

5. Izglītības iestāde izsniedz izglītojamajam izglītības programmas mācību stundu (nodarbību) sarakstu visam mācību periodam, norādot tajā katras teorētiskās un praktiskās nodarbības īstenošanas vietas adresi.

6.        Ja izglītības iestāde objektīvu apstākļu dēļ nevar uzsākt Apmācību noteiktajā termiņā, tā informē izglītojamo ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Līgumā norādītā datuma par Apmācības uzsākšanu.

7.         Izglītības iestāde slēdz līgumu ar izglītojamajam par izglītojama dalību izglītības programmas apguvē.

8.         Izglītības iestāde pirms Apmācības uzsākšanas ar rīkojumu ieskaita izglītojamo  mācību grupā.

9.         Ja Apmācībā tiek iesaistīts izglītojamais ar invaliditāti, apmācības laikā izglītības iestāde nodrošina atbilstošus vides, materiāltehniskās bāzes, izdales materiālu un darba rīku pielāgojumus, t.sk. ērtu piekļūšanu apmācības vietai.

10.     Apmācība tiek nodrošināta izglītības iestādes tehniskajā piedāvājumā noteiktajās teorētisko nodarbību īstenošanas vietās un praktisko nodarbību īstenošanas vietās, nodrošinot izglītojamajam drošus un veselībai nekaitīgus mācību un mācību prakses apstākļus, katram izglītojamajam strukturētu izdales un mācību materiālu, kas paredzēts individualizētam mācību procesam. Izdales un mācību materiāli paliek izglītojama īpašumā pēc Apmācības pabeigšanas. Apmācības laikā izglītības iestāde nodrošina materiāltehnisko bāzi un individuālos darba rīkus atbilstoši izglītojamo skaitam mācību grupā, Apmācības īstenošanas plānam un mācību stundu (nodarbību) sarakstam.

11.  Apmācības tiek īstenotas katru darba dienu laikā no pulksten 8:00 līdz pulksten 22:00, Izglītības iestāde nodrošina pedagogu kvalifikācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un izglītības programmā noteiktajam.

12.  Apmācības laikā izglītības iestāde:

12.1. regulāri veic nodarbību apmeklējumu uzskaiti un ievada informāciju par Apmācības rezultātiem; vismaz vienu darba dienu pirms izmaiņām informē izglītojamo par mācību stundu (nodarbību) saraksta;

12.2. regulāri veic kvalitātes uzraudzību un kontroli visās Apmācības īstenošanas vietās;

12.3. ar rīkojumu atskaita izglītojamo no izglītojamo skaita ar darba dienu, kad ir iestājies (vai izglītības iestādei kļuvis zināms) viens no šādiem nosacījumiem (atskaitīšanas diena tiek ieskaitīta faktiskajā Apmācības periodā):

12.3.1.  saņemts rakstveida iesniegums par Apmācības pārtraukšanu;

12.3.2. izglītojamais kavējis 20 procentus no kopējā izglītības programmas stundu skaita;

12.3.3.  izglītojamais Apmācības laikā atkārtoti pārkāpis izglītības iestādes nolikumu vai iekšējās kārtības noteikumus;

12.3.4.  Izglītojamais, kurš apmācības laikā kavēja un/vai nav nokārtojis noteiktā kartība priekšmeta noteiktus pārbaudes darbus paredzētajā laikā (priekšmeta īstenošanas laikā) un izveidoja parādu (t.sk. nav nokārtots priekšmeta noslēguma darba pārbaudījumu (NDP), nav nokārtota viena vai vairākas ieskaites, nav izpildīti viens vai vairāki mājas darbi un citi pārbaudes uzdevumi un/vai tā novērtējums (atzīme) neapbilst vērtēšanas prasībām), tad izglītojamais tiek mutiski brīdināts (informācija par minēto tiek sniegta tikai nodarbībā) par iespējamo atskaitīšanu;

12.3.4.1. Gadījumā, ja izveidojās mācību priekšmeta parāds, tad izglītojamam tiek piešķirts laiks parādu kārtošanai – 30 dienas no datuma, kad beidzas mācību priekšmets, kurā ir parāds vai cits periods, kas veidojas individuāli un rakstiski vienojoties ar izglītības iestādes direktoru.

12.3.4.2. Gadījumā, ja izglītojamais parādu kārtošanas laikā nespēj pilnā apjomā nokārtot noteiktā mācību priekšmeta parādus (t.sk. noslēgumā darba pārbaudījumu (NDP), ieskaites, mājas darbi un citi pārbaudes uzdevumi), tad lēmums par izglītojama atskaitīšanu stājas spēkā;

12.3.4.3. Gadījumā, ja izglītojamais neierādās noteikta diena (vai datuma) nokārtot priekšmeta parādus (t.sk. noslēgumā darba pārbaudījums (NDP), ieskaites, mājas darbi un citi pārbaudes uzdevumi) neattaisnoti vai nav rakstiski vienojies individuāli ar izglītības iestādes direktoru, tad lēmums par izglītojama atskaitīšanu stājas spēkā un tiek izsniegta sekmju izziņa par izglītības programmas daļas apguvi.

12.3.5. izglītojamais nav pielaists pie profesionālā kvalifikācijas eksāmena vai noslēguma pārbaudījuma kārtošanas;

12.3.6. izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz profesionālā kvalifikācijas eksāmena vai noslēguma pārbaudījuma kārtošanu.

13. Apguves rezultātā persona iegūst:

       13.1. Pamatzināšanas un/vai pamatprasmes attiecīgajā jomā (personai nav vajadzīgas priekšzināšanas);

       13.2. Padziļinātas zināšanas un/vai prasmes attiecīgajā jomā (personai ir vajadzīgas priekšzināšanas).

14. Izglītības iestāde pēdējā Apmācības dienā izglītojamam, kurš apguva neformālās izglītības programmu, izsniedz apliecību vai sertifikātu, un, ja Apmācība tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, attiecīgajiem dokumentiem pievieno apliecinājumu, ka Apmācība ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 3. Izglītības iestādes pienākumi un tiesības 

15.  Izglītības iestādei ir pienākums:

15.1.nodrošināt izglītojamajam mācību nodarbības līguma noteiktajā apmērā un atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam programmas īstenošanas grafikam;

15.2.apmācīt izglītojamo saskaņā ar izglītības programmu;

15.3.nodrošināt izglītojamajam mācībām nepieciešamo izdales materiālu, individuālo darba rīku un materiāli tehniskās bāzes pieejamību atbilstoši izglītības programmai, izglītības programmas īstenošanas plānam un mācību stundu (nodarbību) sarakstam;

15.4.veikt izglītojamo mācību apmeklētības uzskaiti.

 

16.     Izglītības iestādei  ir tiesības:  

16.1. atskaitīt izglītojamo Nosacījumu 12.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

 4.      Izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti

    17. Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu un:

17.1. ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu vismaz vidējā līmenī (ne zemāku par „viduvēji – 5”) visos programmā kvalifikācijas ieguvei profesionālajā satura paredzētajos mācību priekšmetos;

17.2. ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vismaz vidējā līmenī un saņēmuši tajā vērtējumu ne zemāku par „viduvēji – 5”,

 saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ietvarstruktūras trešā vai ceturtā līmeņa kvalifikāciju.